سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

دبیرخانۀ دولتی مهاجرت، مسئول رسیدگی به پروندۀ متقاضیانی است که قصد زندگی و کار در سوئیس را داشته باشند. این مرکز تعیین می‌کند کدام متقاضی تحت چه شرایطی می‌تواند وارد سوئیس شود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.