سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مشاغلی که تحت نظارت قوانین استانی کانادا هستند و توسط آن‌ها کنترل می‌شوند حدود 20 درصد از مشاغل موجود در کانادا را شامل می‌شوند. در این نوع مشاغل قانون کارگر را ملزم به دریافت گواهی یا مجوز برای این‌گونه مشاغل می‌کند. این کنترل برای حصول اطمینان از استانداردهای لازم کار هدف برای شایستگی‌ها توسط متخصصان است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.