سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

نامۀ امتناع از قبول درخواست ویزای متقاضی است. در این نامه آفیسر پرونده با ادلۀ خود و براساس مستندات موجود درخواست متقاضی را نادیده گرفته و طی بیانیه‌ای به او اعلام می‌کند که این امتناع با درخواست تجدید نظر و ارائۀ مستندات لازم قابل اصلاح نیست، چراکه پرونده با فرض و فرایند اشتباهی پیش رفته و به پروسۀ ویزا رسیده است. تفاوت این عدم پذیرش با ریجکشن در این است که در ریجکشن چیزی در پروندۀ متقاضی نیاز به اصلاح داشته و یا گم شده است که با اقدام متناسب قابلیت تغییر نظر آفیسر را دارد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.