سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

گواهی عدم سوءپیشینة سوابق کیفری متقاضی که توسط پلیس بررسی می‌شود. سوابق کیفری شامل دستگیری، محکومیت، رسیدگی کیفری و غیره است. در بیشتر روش‌های مهاجرتی این سند در پروسۀ ویزا باید ارائه شود. مدت زمان اعتبار این گواهی فقط یک ماه است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.