سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

متقاضی در دورۀ دکترا بر روی یک پروژۀ تحقیقاتی با موضوع خاص که از قبل تعیین شده است کار و پژوهش می‌نماید. دانشجو با ارائۀ پایان‌نامۀ تحقیقاتی خود، بینش جدیدی را در حوزۀ تخصصی خود عرضه می‌کند. دانشجویان در این مقطع گزینه‌های کمک مالی متعددی برای ادامۀ تحصیلات خود دریافت می‌کنند. متقاضی از طریق بورسیه‌های عمومی یا اختصاصی، کمک‌هزینۀ تحصیلی و کار در فضای دانشگاه پشتیبانی مالی می‌گردد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.