سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

این سیستم برای توصیف و درک ماهیت طبقه‌بندی مشاغل در کانادا استفاده می‌شود. اگر متقاضی قصد کار در کانادا را داشته باشد طبقه‌بندی چهارگانۀ شغل وی از قبل مشخص شده و توضیحی دربارۀ وظایف او در دسترس قرار می‌گیرد. کد مشخص‌شدۀ هر شغل شماره‌ای است که مشاغل در فهرست دسته‌بندی براساس آن قرار گرفته است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.