سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

انگیزه‌نامه، نامه‌ای مختصر از دستاوردها و بیان نقاط قوت متقاضی است. این نامه برای درخواست پذیرش تحصیلی و متقاضیان جویای کار در برخی از کشورها استفاده می‌شد. نکتۀ مهم این است که متقاضی باید بهترین تعریف ممکن را بدون زیاده‌گویی از خود ارائه دهد.

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.