سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

انگیزه‌نامه، نامه‌ای مختصر از دستاوردها و بیان نقاط قوت متقاضی است. این نامه برای درخواست پذیرش تحصیلی و متقاضیان جویای کار در برخی از کشورها استفاده می‌شد. نکتۀ مهم این است که متقاضی باید بهترین تعریف ممکن را بدون زیاده‌گویی از خود ارائه دهد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.