سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

بخشی از وزارت کشور ایتالیا که مسئول رسیدگی به امور مهاجرین و پناهجویان می‌باشد. از جملۀ وظایف آن حمایت از حقوق شهروندی، مهاجرت، پناهندگی، تابعیت و ویزا بوده و در رم مستقر است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.