سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

قانونی شدن (تأیید شدن) مدارک توسط سفارت کشور مقصد برای ارائۀ مدارک در برخی از کشورها ضروری است. بسته به روش مهاجرت، مدارکی که نیاز دارند تا قانونی شوند اهمیت دارد. مدارک تحصیلی، کاری، هویتی از جملۀ این مدارک هستند. نکتۀ مهم برای این تأییدیه ترجمۀ مدارک به زبان کشور مقصد و داشتن تأییدیه‌های لازم است. اگر دریافت تأییدیه جزء ارکان اساسی ارائۀ مدارک باشد و متقاضی این کار را انجام ندهد سفارت و کارگزار می‌تواند مدارک وی را قبول ننماید.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.