سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

سازمان فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان زیرمجموعۀ وزارت کشور آلمان است که مسئول پاسخگویی به امور مهاجرت و پناهندگی آلمان بوده و مسئول رسیدگی و تصمیم‌گیری دربارۀ درخواست‌هاست. این سازمان در شهر نورنبرگ مستقر است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.