سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

هزینة بررسی قانونی پروندۀ متقاضی است که باید از جانب او به دولت کشور مقصد پرداخت گردد. وابسته به نوع ویزا و میزان دقت نظر لازم برای بررسی آن، هزینۀ هر کشور برای بررسی درخواست ویزا و در روش‌های مختلفْ متفاوت است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.